• توسعه اقتصادی واجتماعی هر جامعه ای مستلزم تروج فرهنگ تعاون است

    توسعه اقتصادی واجتماعی هر جامعه ای مستلزم تروج فرهنگ تعاون است

    مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت : برای توسعه اقتصادی واجتماعی هر جامعه ای مستلزم ترویج فرهنگ تعاون ، همکاری وهمیاری است. علی جهانی روز یکشنبه – بیست یک اسفند – در هفدهمین جشنواره امتنان از تعاونی های برتر لرستان با بیان اینکه فرهنگ همکاری و تعاون از گذشته در بین پدران